Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนขยายโอกาสบ้านน้ำครกใหม่    โรงเรียนดีประจำตำบล  โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร   วิชาการดี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย  
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สพฐ
สพท.น่าน เขต 1
สพท.น่าน เขต 2
เนคเทค
คุณครู.คอม
Microsoft Partners in Learning
สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคล
สำนักงาน กพ.
สำนักงานปลัดกระทรวง
ข่าวสำนักรัฐมนตรี
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
   
   
E-Office
E-New
E-Networks
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับย้ายทุกชั้นเรียน โทร. 054-741886
แบบรายงานความก้าวหน้าทางสุขภาวะการดำเนินงานโครงการทีมแกนนำกลุ่มเครือข่าย ปี 2555  คลิก
แบบรายงานความก้าวหน้าทางสุขภาวะการดำเนินงานโครงการทีมแกนนำกลุ่มเครือข่าย ปี 2554 คลิก
 เผยแพร่งานวิชาการคุณพีรพร  ม้าอุตส่าห์  คลิก
 เผยแพร่งานวิชาการ คณกฤษดา  ม้าอุตส่าห์ คลิก 
รายงานความฉลาดทางสุขภาวะ ปี 2554  คลิก
กรมการจัดหางาน คลิก
โรงเรียนสุจริต สพป.น่าน เขต 1  
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ค่ายบูณาวิชาการ ถวายสดุดีวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันวิชราวุธ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมรร.ดีศรีตำบล 16-17 พ.ย. 55 งานทอดกฐินร่วมกับชุมชนและวัด
งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ พิธีไหว้ครู 21-06-2555
ดร.อรทัย มูลคำประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงเตรียมดินปลูกผัก
ทัศนศึกษา 11-14 มี.ค. 2555 ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ          
งานประเพณีลอยกระทง
  
ศึกษาดูงานศาลเด็กและเยาวชนเรือนจำศาล จ.น่าน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการสร้างจิตสำนึกดีแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
แห่เที่ยนประจำพรรษา 14 กรกฏาคม 2554
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
คณะครูมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
                                       

       VDO สร้าง Wordpress ด้วยตนเอง   numkrokmai.wordpress.com 


เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 02-03-54
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
วันที่ 11-03-54

นักเรียนชั้น ป.4, 5
ไปทัศนศึกษาที่
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 25 ม.ค2554

นักเรียนชั้น ม.1-3
ทัศนศึกษา จังหวัด
ระยอง พัทยา ชลบุรี ปทุมธานี
วันที่ 2-4 ก.พ.2554
ักเรียนมัธยมแข่งขัน
แอร์โรบิค
ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
ระดับภาคเหนือ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม 2554 มีกิจกรรมการแลก
ของขวัญ และเล่น
กิจกรรมต่างๆ เมื่อ
วันที่ 30 ธค.2553
แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
พร้อมแดนเซอร์
โรงเรียนขยายโอกาส
ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
ระดับจังหวัดน่าน
โครงงานคุณธรรม
ได้รับรางวัล
เหรียญทอง
แข่งทักษะวิชาการ
สพป.น่านเขต1 ณ
โรงเรียน ศรีเวียงสา 
การแข่งขัน โครงงาน
คุณธรรมได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับ
สพป.น่านเขต1 ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ
คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านน้ำโทก-
หัวดง อ.แม่ทะ
จังหวัดลำปาง
มาศึกษาดูงาน โรงเรียน บ้านน้ำครกใหม่
ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ
โครงการพี่นำน้อง
รักษ์น้ำ
ระดับภาคเหนือ

คณะครูและบุคลากร
โรงเรียน บ้านวังยาว
อ.บ้านหลวง จ.น่าน
มาศึกษาดูงาน
โรงเรียน

 

กิจกรรมเข้าค่าย
รักษ์ภาษา
ณ โรงเรียน
บ้านน้ำครกใหม่
สพป.น่านเขต1

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน
เข้ารับการอบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม ดนตรี
พื้นบ้าน สะล้อ 
ซอ ปิน ได้รับรางวัล
ระดับ ยอดเยี่ยม
ของศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดน่าน
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.น่านมาติดตาม
งานประกันคุณภาพฯ

นายดุสิต ยาใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
 
 
 
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 52
ประวัติบ้านน้ำครกใหม่
  หมู่ที่ 4,6,9,10
ข้อมูลพื้นฐานตำบลกองควาย
   
   
   
   
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  hit counter tumblr
hit counter
  เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2555